วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว

1.              ข้อมูลส่วนตัว
นาย  วีรวัฒน์ เจริญสุข   รหัส  355516232016  ระดับ ป.ตรี   สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
0001963227306 บัตรประจำตัวประชาชน
 (13 หลัก)                                                               

(ภาษาไทย) คำนำหน้าชื่อ……นาย………ชื่อ สกุลวีรวัฒน์……เจริญสุข……………………………
(ภาษาอังกฤษ) คำนำหน้าชื่อMR………ชื่อ สกุลWeerawat…Charonsuk……………………
วัน เดือน ปีเกิด……04-03-2535……………วันเริ่มปฏิบัติราชการ/วันบรรจุ……………………….

เชื้อชาติ…ไทย……สัญชาติ…ไทย……ศาสนา…พุทธ……หมู่โลหิต....A........

จังหวัดภูมิลำเนา…………อยุธยา……………………………สถานภาพโสด………………..
ชื่อเดิม……วีรวัฒน์…………………นามสกุลเดิม………เจริญสุข……………………..

2.              ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่139/1198….หมู่ที่……4……….ชื่อสถานที่ราชการที่อยู่ใกล้……อบต.พยอม…………………
ชื่อหมู่บ้าน/อาคารเปรมฤทัย……….ซอย30………ถนน……-………….
ตำบล/แขวง………พยอม………….อำเภอ/เขต………วังน้อย……………….
จังหวัด……อยุธยา……….รหัสไปรษณีย์13170…….โทรศัพท์0898070739……

7.              ประวัติการศึกษา  (เรียงลำดับจากต่ำไปสูง)

สถานที่ศึกษา
ฝึกอบรม และดูงาน

ประเทศ
เริ่มตั้งแต่
ถึงวันสำเร็จ
(ระบุปี พ..)

ระดับการศึกษา
ชื่อวุฒิการศึกษา
ที่ได้รับ

สาขาวิชา


 ไทย

 ปวช

 ไฟฟ้า

 ไทย

 ปวส

 ไฟฟ้า

 ไทย

 วิศวกรรมบัณทิต
 กำลังศึกษาอยุ่
 วิศวกรรมไฟฟ้า
วิธีการสร้างเว็ป

1. เข้าไปเว็บ http://www.gmail.com/ เข้าไปสมักเป็นสมาชิก  คลิกที่  create an account  และกรอกเป็นสมาชิก
2. เข้าไปที่เว็บ http://www.blogger/ .com และ กรอกชื่อเข้าใช้โดย  นำอีเมลล์  แอสแดรสและรหัส  ของ gmail
3. เมื่อเข้า ก็ทำการสร้างเว็บหรือ ร่าง เพจของเรา     จะมีให้กรอก อาทิ  แรกตั้งชื่อเว็บของเรา
                        การตกแต่งเว็บให้สวยงาม
                                                    1. ไปเลือกที่การออกแบบ
                                    2. เลือกพื้นหลังที่ราต้องการ
                                    3. เลือกรูปภาพที่เราชอบ